ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
75% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ใครประพฤติผิดศีลข้อ 4