ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
30% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อความใดไม่มีความหมายตรงกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนา