ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
90% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความทุกข์