แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2
25% Complete
5 of 12
ข้อที่ 5. เส้นใยชนิดใดต่อไปนี้ที่เกิดราได้ง่าย ?