แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2
25% Complete
4 of 12
ข้อที่ 4. เพราะเหตุใดพลาสติกเทอร์มอเซต เมื่อขึ้นรูปด้วยการผ่านความร้อนหรือแรงดันแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้อีก ?