แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง พอลิเมอร์ ชุดที่ 2
67% Complete
6 of 12
ข้อที่ 6. พืชชนิดใดที่สามารถให้เส้นใยและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ?