คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
7 of 16
ข้อที่ 7. ตุ๊กเล่นเกมตอบคำถาม 30 ข้อ ถ้าตอบถูกได้คะแนนข้อละ 3 คะแนน ถ้าตอบผิดหักคะแนนข้อละ 2 คะแนน เมื่อเกมสิ้นสุดตุ๊กได้คะแนนรวม 30 คะแนน ตุ๊กตอบคำถามถูกกี่ข้อ