คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
8 of 16
ข้อที่ 8. คำตอบของสมการ -3(x - 18) ≤ 4(x + 5) ตรงกับข้อใด