คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
6 of 16
ข้อที่ 6. ถ้าสองเท่าของจำนวนแรกรวมกับสี่เท่าของจำนวนหลังเท่ากับ 42 และสองเท่าของจำนวนแรกลบด้วยสองเท่าของจำนวนหลังเท่ากับ -6 จำนวนสองจำนวนนั้นตรงกับข้อใด