คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
13 of 16
ข้อที่ 13. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 40 เหลือเศษ 1, หาร 80 เหลือเศษ 2 และหาร 159 เหลือเศษ 3 คือจำนวนใด