คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
12 of 16
ข้อที่ 12. กลอยใจนับเงินในกระเป๋าสตางค์มีธนบัตรใบละยี่สิบบาท น้อยกว่าธนบัตรใบละห้าสิบบาทอยู่ 3 ใบ จำนวนเงินในกระเป๋ามีไม่น้อยกว่า 360 บาท กลอยใจมีธนบัตรใบละห้าสิบบาทน้อยที่สุดกี่ใบ