คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
14 of 16
ข้อที่ 14. ทหารเรือ 2 คน ให้สัญญาณธงลงพร้อมๆ กัน โดยคนแรกให้สัญญาณทุกๆ 12 นาที คนที่สองให้สัญญาณทุกๆ 30 นาที ถ้าครั้งแรกให้สัญญาณธงพร้อมกันเวลา 8.00 น. ครั้งต่อไปจะให้สัญญาณธงพร้อมกันเวลาใด