คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
11 of 16
ข้อที่ 11. ผลต่างของสองในสามของเงินจำนวนหนึ่งกับหนึ่งในสี่ของเงินจำนวนนั้นมีค่าน้อยกว่า 400 บาท เงินจำนวนนั้นเป็นเท่าไร