คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25
6% Complete
10 of 16
ข้อที่ 10. คำตอบของอสมการ x + 4 ≤ 2x – 7 ≤ 3x - 8 ตรงกับข้อใด