แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
7 of 13
ข้อที่ 7. ดวงดาวใดไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะ
เฉลย

เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็ก และอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือ