แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
8 of 13
ข้อที่ 8. วันขึ้น 15 ค่ำ -> วันแรม 3 ค่ำ -> วันแรม 8 ค่ำ จากข้อมูล ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง