แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 2
62% Complete
6 of 13
ข้อที่ 6. "ปาล์มสังเกตดวงจันทร์ทุกคืนเป็นเวลา 1 เดือน ปาล์มจึงสรุปได้ว่า..." ข้อใดเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมจากผลการสังเกตของปาล์ม