คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. พิจารณาข้อความต้อไปนี้ ก. จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ข. จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่ ค. ถ้า n เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 1 และ n ลงตัวแล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะ ข้อใดถูกต้อง