คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย18 คน นักเรียนหญิง 30 คน แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มเป็นนักเรียนเพศเดียวกันและมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดกลุ่มละเท่าๆ กัน จะแบ่งได้กี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน