คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการทดสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้ง เท่ากับกี่คะแนน