คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. กำหนดให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล a, a + 1, a + 2, 8 คือ 6.5 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด