คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง