คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. คะแนนรวมทั้งหมดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน