คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ห้องเรียนหนึ่งต้องการเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้า จากนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวหน้าเป็นชาย 1 คน และรองหัวหน้าเป็นหญิง 1 คน เป็นเท่าไร