คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. มีสลาก 4 ใบ เขียนหมายเลข 5, 6, 7 และ 8 กำกับใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ โดยหยิบทีละใบและไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลาก 2 ใบ ที่มีผลรวมมากกว่า 13 เป็นเท่าไร