คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. กล่องใบหนึ่งบรรจุแท่งพลาสติกอยู่ 3 แท่ง ยาวแท่งล่ะ 6, 8 และ 10 เซนติเมตร สุ่มหยิบ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 แท่ง และบันทึกเลขหมายไว้ แล้วใส่กล่องคืน ความน่าจะเป็นที่จะได้แท่งพลาสติกมาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นเท่าไร