ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดสะกดคำว่า "จาก" ได้ถูกต้อง