ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ข้อใดออกเสียงสระเหมือนคำว่า "ขาสีดำ" ทั้งหมด