แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. สมการในข้อใดมีตัวที่ทราบค่า