แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ประโยคใดเป็นสมการ