แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

(12 - 6) - 3 = 12 - (6 - 3)