แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์
50% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

เมื่อ A×19 = 456 ต้องการหาคำตอบ A เราจะให้วิธีคิดตามข้อใด