ปิโตรเลียม
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นตัวอย่างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ?