แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
9 of 17
ข้อที่ 9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทโปรตีน ?