แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
35% Complete
8 of 17
ข้อที่ 8. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประเภทคาร์โบไฮเดรตคือข้อใด ?