แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
10 of 17
ข้อที่ 10. สารชนิดใดต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทโปรตีน ?