แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 2
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นผลที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ ?