แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 2
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. สารที่ได้จากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของแก๊สธรรมชาติคือสารใด ?