แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 2
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อดีของการใช้แก็สปิโตรเลียมเหลวคืออะไร ?