ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. ใครใช้สินเชื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม