ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของบริษัทหลักทรัพย์