ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2
40% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. สถาบันการเงินใดที่รับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น