ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง
93% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. ประโยคในข้อใดมีคำในมาตราแม่กงน้อยที่สุด
เฉลย

แม่กง ได้แก่ ตั้ง