ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
60% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. เรียงลำดับประโยคที่กำหนดให้ ให้เป็นข้อความที่ถูกต้อง 1. วิ่งก้าวกระโดด 2. ไม่กลัวลื่นไถล 3. ลูกแพะขนขาว 4. สนุกลิงโลด
เฉลย

ลูกแพะขนขาววิ่งก้าวกระโดด สนุกลิงโลดไม่กลัวลื่นไถล