ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. อ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 2 – 4 ถ้านำยอดขายคอมพิวเตอร์ของเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมมารวมกัน จะได้เท่ากับยอดขายของเดือนใดรวมกัน