ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
35% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. อ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 2 – 4 จากแผนภูมิ ห้างวิชัยการไฟฟ้าขายคอมพิวเตอร์รวมทั้งหมดกี่เครื่อง