ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14 – 20 คำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้ควรเป็นอย่างไร