ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14 – 20 คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้ควรเป็นอย่างไร