ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
35% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14 – 20 จดหมายฉบับนี้ควรเป็นจดหมายประเภทใด