ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-8 จากบทร้อยกรองสิ่งใดเมื่อใช้ไปแล้วไม่มีวันกลับคืน